Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

 

Taofoton3, Jelena Stojanović, s.p., Fabianijeva ulica 19, 1000 Ljubljana; Politika varstva osebnih podatkov podjetja Taofoton3 je dokument, s katerim upravljalec izpolnjuje svoje obveznosti iz 13 in 14 člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov).  Vsebina Politike varstva osebnih podatkov je naslednja:

  1. O Politiki varstva osebnih podatkov Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Taofoton3, Jelena Stojanović s.p., Fabianijeva ulica 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Taofoton3) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov. Za opredelitve, napisane z veliko začetnico, se uporabljajo pomeni, navedeni v Splošnih pogojih za izvajanje storitev za uporabnike, ter Splošnih pogojih za izvajanje storitev za pravne osebe in podjetnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji), v kolikor v Politiki ni določeno drugače. V Politiki so skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, zajete naslednje informacije: kontaktne informacije podjetja Taofoton3 in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov, nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno z ustvarjanjem profila osebnih podatkov Posameznikov, posredovanje podatkov tretjim osebam in v druge države, čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.
  2. Upravljalec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljalec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Taofoton3, Jelena Stojanović s.p.,, Fabianijeva ulica 19, 1000 Ljubljana. V podjetju Taofoton3 je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu info@taofoton.com 

  1. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

3.1. Obdelava na podlagi pogodbe; Podjetje Taofoton3, obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve, vključno s storitvami z dodano vrednostjo, oziroma prodajo blaga. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje Taofoton3 obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene: identifikacija Posameznika, sklenitev pogodbe, dobava storitev ali blaga, dostava blaga in/ali dokumentacije na dom, obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb o članarinah, izvajanje sprememb pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij Posameznikov, pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem članstev ali drugega pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem Taofoton3 in Posameznikom.

Za potrebe izvajanja storitev ter z njimi povezanih storitev, ki jih je naročil Posameznik, podjetje Taofoton3, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. Sem sodijo zlasti prijavi posameznika ter podatkovne komunikacije, vključno s komunikacijo prek SMS/MMS; podatki interneta ter podatki in obvestila, prek SMS, e-maila ali, kjer je to primerno, glasovno opozorilo ob vzpostavitvi zveze; podatke v zvezi aktivacijo ali iztekom posameznih storitev s področja digitalnega marketinga ter o možnostih, ki so na voljo; o aktivaciji ali spremembi uporabnika in dostopnosti o aktivaciji vklopa in o (predvideni) de aktivaciji uporabniških strani; o stanju, skladno s splošnimi pogoji, povezanem računu Posameznika. Podjetje Taofoton3 za namene spremljanja in preverjanja kakovosti izvajanja storitev ter odpravljanja morebitnih tehničnih napak zagotavlja beleženje tehničnih parametrov, ki so lahko povezani s Posameznikom. Obdelava osebnih podatkov Posameznika je lahko tudi del dodatnih storitev, naročenih s strani Posameznika, ki niso del razmerja med članom in podjetjem Taofoto3 za izvajanje storitev s strani podjetja Taofoton3. Pogodba za tovrstne storitve se lahko sklene tudi z ustrezno izbiro na spletnem mestu. Posameznik je obveščen o možnosti, da se pri registraciji na nekatere storitve ali v zvezi z izvajanjem posameznih pogodbenih pravic in obveznosti, lahko preverja identiteta Posameznika s pomočjo avtentifikacije. Podjetje Taofoton3 ne odgovarja za morebitno razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete Posameznika, ki je posledica neustreznega varovanja s strani Posameznika. 

3.2. Obdelava na podlagi zakona; Podjetje Taofoton3 obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene aktivacije ali prekinitve članstva ali drugih storitev, kot je dostop do uporabniških računov ali aktivacija pogodb, ki jih podjetje ponuja. Podatki o stanju vsebine in drugih storitev so kateri koli podatki, obdelani tudi po elektronskem komunikacijskem omrežju. Sem sodijo na primer, IP naslov uporabniškega računalnika ali telefona. Taofoton3 lahko o Posameznikih  podatke hrani in obdeluje, če jih potrebuje za obračun storitev in za plačila.

  3.3. Podjetje Taofoton3 podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva podjetje Taofoton3 ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, podjetje Taofoton3 opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za druge poslovne oziroma tehnične analize podjetja Taofoton3, izdelavo napovednih modelov ravnanj, ter podobno. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje uporabe podatkov se uporabi tudi brisanje določenih podatkov. Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko podjetje Taofoton3 iz naslova zakonitega interesa oblikuje profile Posameznikov na podlagi informacij o razmerju. Posameznik ima pravico navedeni obdelavi ugovarjati skladno s točko 6.4. Politike.

Skladno z zakonitim interesom podjetje Taofoton3 obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti in informacij, tj. zmožnosti informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatkov o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo Posameznika. Podjetje Taofoton3 ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe agregirati in nadalje uporabljati za analize in potrebe. Drugi zakoniti interesi vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred 5  zahtevki v upravnih in sodnih postopkih.

Podjetje Taofoton3  v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s Posameznikom, kamor sodijo podatki o razmerju med Posameznikom in podjetjem Taofoton3 ter na primer IP naslov, hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Taofoton3 lahko iz razloga, da se članom istega gospodinjstva ne bi večkrat posredovale iste informacije, s čimer se preprečujejo nepotrebni posegi v zasebnost, na podlagi podatkov iz pogodbe (npr. ime, priimek, naslov, sklenjen nakup ali članarina) poveže podatke oseb, ki živijo v istem gospodinjstvu. Posamezniki imajo možnost, da pri Taofoton3 popravijo podatek o domnevi, da gre za isto gospodinjstvo. Taofoton3 si pridržuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev ter zagotavlja poznejši izklop storitev Posameznikom, ki svoje pogodbene obveznosti plačujejo pravočasno. Podjetje Taofoton3 želi uporabnike obveščati in obdelovati osebne podatke po njihovih željah, zato kontaktne podatke, telefonsko številko, uporabniško ime in podatke o soglasjih, v zakonitem interesu uporabi za nagovarjanje uporabnikov k podaji soglasij. Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da podjetju Taofoton3. Takšno soglasje bo vselej dano na podlagi potrebnih informacij ter svobodno in specifično. Soglasje se nanaša na obveščanje o novicah in storitvah podjetja Taofoton3 ali drugih partnerjev, pripravo informacij, prilagojene posameznikovim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Soglasje podano za določen kanal, lahko vsebuje tudi soglasje za vsebinsko podoben kanal obveščanja. Obveščanje preko digitalnih kanalov (npr. Facebook, Instagram, ipd.) poteka z uporabo e- poštnega naslova. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli podjetje Taofoton3, pri čemer si Taofoton3 pridržuje pravico do predhodne identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko elektrone pošte, spletne strani, preko telefona. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme podjetje Taofoton3. Možnost preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov za določen namen ne predstavlja odstopnega upravičenja v razmerju Posameznika z podjetja Taofoton3. Soglasje za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam, lahko poda eden od staršev, rejnik ali skrbnik. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni. Podatki, za katere je dana privolitev, se v odsotnosti preklica v omejenem obsegu obdelujejo tudi po prenehanju poslovnega razmerja z podjetjem Taofoton3.

  1. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora; podjetje Taofoton3 lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o Posameznikih: (I) osebam, ki za podjetje Taofoton3 izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov; (II) drugim operaterjem Elektronskih komunikacijskih storitev in omrežij v obsegu, ki je potreben, da se te storitve opravljajo in zaračunavajo. Podatke o računih smejo znotraj podjetja Taofoton3 obdelovati le pooblaščene osebe, ki pod nadzorstvom podjetja Taofoton3 skrbijo za zaračunavanje ali upravljanje prometa, odgovarjajo na vprašanja Posameznikov, odkrivajo prevare, zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo ali opravljajo druge naloge, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.
  2. Rok hrambe osebnih podatkov Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost. Podatki o prometu se hranijo za tekoče in tri pretekla obračunska obdobja oziroma do popolnega poplačila računa. Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.
  3. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov podjetja Taofoton3 zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. Podjetje Taofoton3 lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Podjetje Taofoton3 podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo. Podjetje Taofoton3 sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov info@taofoton3.com ali po pošti na naslov Taofoton3, Jelena Stojanović s.p., Fabianijeva ulica 19, 1000 Ljubljana. Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, podjetje Taofoton3 zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posameznikom omogoča podjetje Taofoton3 naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

-pravico do dostopa do podatkov, 

-pravico do popravka, 

-pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), 

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico do prenosljivosti podatkov,

– pravico do ugovora. 

 6.1. Pravica do dostopa do podatkov;  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja Taofoton3 dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

– vrste osebnih podatkov;

 – nameni obdelave; 

– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 – kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; 

– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; 

– kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; 

– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika Društvo Dakila zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko podjetje Taofoton3 zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov. 

6.2. Pravica do popravka;  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taofoton3 brez nepotrebnega odlašanja netočne osebne podatke popravi v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

6.3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«); Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taofoton3 brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje Taofoton3 pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 – kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;

 – kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; 

– kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetje Taofoton3, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;

– kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, podjetje Taofoton3 sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

6.4. Pravica do omejitve obdelave; Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje Taofoton3 omeji obdelavo, kadar:

– Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 

– je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;  – podjetje Taofoton3 osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; 

– je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

6.5. Pravica do prenosljivosti podatkov;  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval podjetje Taofoton3, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje Taofoton3, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

– obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in

– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 6.6. Pravica do ugovora;  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje Taofoton3 ali tretja oseba. Podjetje Taofoton3 preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov; Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov info@taofoton.com ali po pošti na naslov Taofoton3, Jelena Stojanović s.p., Fabianijeva ulica 19, 1000 Ljubljana. Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži neposredno pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je Posameznik pri podjetju Taofoton3 uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi podjetje Taofoton3 meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri podjetju Taofoton3 v roku 15 dni. Podjetje Taofoton3 mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.
  2. Veljavnost Politike; Ta Politika je objavljena na taofoton3design.com in začne veljati 19.12.2023.